5

Popcorn 2018

11.-15. juni

 

Popcorn Filmfest er en minifestival for barn og unge som arrangeres for femte året på rad.
I år fokuserer vi på kortfilm og åpner for påmelding av filmer både fra amatører og profesjonelle.
Publikummet er aldersgruppen 3-19 år. Skoler og barnehager i hele regionen blir invitert og vi gleder oss til å sette sammen kortfilm-program for de forskjellige aldersgruppene.
Det blir også arrangert workshop i animasjon og kortfilmproduksjon.

Over 4800 barn- og unge har til nå vært på besøk på Popcorn Filmfest gjennom årene og vi har lært masse om hvordan vi kan formidle film i en pedagogisk og interessevekkende setting. Siden vi nå har opparbeidet oss et trofast publikum, velger vi å fokusere mer på filmproduksjon og kortfilmformatet da vi har stor interesse rundt filmworkshopen vår og interessen for å lære mer om film har vært tydelig. Det lages enormt mye kortfilm både nasjonalt og internasjonalt og det finnes flere festivaler som har fokus på dette formatet. Vi føler allikevel at kortfilmformatet ikke har nok ”visningsrom”, og spesielt ikke for denne målgruppen. Vi vil derfor ta vårt opparbeide publikum inn i kortfilmens verden og presentere dem for kortfilmprogram satt sammen for de forskjellige aldersgruppene.

Popcorn Filmfest 2018 vil bli en visningsarena for lokal, nasjonal og internasjonal kortfilm, spesielt plukket ut til den lokale, unge målgruppen i Gjøvik. Det er viktig for oss å inkludere gode amatørfilmer laget på lave budsjett for å kunne inspirere til egenproduksjon, samtid som vi vil vise både studentfilmer og profesjonell kortfilm. Publikum blir invitert gjennom skole og barnehage og visningene vil foregå på dagtid.

Gjøvik Kino/Gjøvik Kultursenter ønsker med dette prosjektet å øke forståelsen for film som kunstform, og fortellermedium, og dens potensielle rolle i en kulturell og pedagogisk sammenheng.

Vi inviterer kortfilmskapere fra hele verden til å melde på sine filmer.

Filmene må passe for våre målgrupper som er :

4+

6+

8+

12+

16+

_________________________________________________________________________________________________________________

Popcorn Filmfest is a mini-festival for children and youth organized for the fifth consecutive year.
This year we focus on shortfilms and open for registration of movies from both amateurs and professionals.
The audience is the age group 3-19 years. Schools and kindergartens throughout the region are invited and we are looking forward to compiling short film programs for the different age groups.
There will also be a workshop in animation and short film production.

Over 4800 children and youth have been visiting Popcorn Film Festival over the years and we have learned a lot about how to convey movies in an educational and interest-intensive setting. Since we have now built a faithful audience, we choose to focus more on film production and the short film format as we have a lot of interest in our film workshop and the interest to learn more about filmmaking has been clear. A lot of short films are made both nationally and internationally and there are several festivals that focus on this format. We still feel that the short film format does not have enough "viewing room", and especially not for this target audience. We will therefore take our audience into the short film world and present them for short film programs put together for the different age groups.

Popcorn Filmfest 2018 will be a venue for local, national and international short films, especially picked out for the local young audience in Gjøvik. It is important for us to include good amateur films made on a low budget to inspire self-production, at the same time as we want to show both student films and professional short films. The audience is invited through school and kindergarten and the screenings will take place during the daytime.

 

Gjøvik Kino / Gjøvik Kultursenter wishes with this project to increase understanding of film as an art form, a storytelling medium and its potential role in a cultural and educational context.

 

We invite shortfilmmakers from all over the world to admit their films

The films need to fit in to one of the following age-categories :

4+

6+

8+

12+

16+

 

 

_
_
_