Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra begynnelsen av mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere søke NAV om kompensasjon for tap av inntekt som følge av koronapandemien.

Ordningen omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronapandemien. Ordningen vil gi en dekning på 80 prosent for inntekt under 6 G regnet på årsbasis. Les mer om grunnbeløpet her

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil den gjenværende inntekten trekkes fra i ytelsen med 80 prosent, da det kun er tapet som erstattes. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020.

Det vil ikke være mulig å kombinere maksimal ytelse med lønnsinntekt. Lønnsinntekt ved siden av ytelsen reduserer det mulige beregningsgrunnlaget til under 6 G, krone for krone. Personer som har andre ytelser til livsopphold, slik som sykepenger, dagpenger mv. har ikke rett til den midlertidige ytelsen basert på den samme inntekten.

Les mer om innføringen på Regjeringen og NAV sine nettsider.

_
_
_