Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt krisepakke

Kommunestyret i Gjøvik vedtok i går rådmannens forslag til krisepakke. Vedtaket medfører lettelser på 1 million kroner for kulturlivet og frivilligheten.

Målet med krisepakken er å dempe ringvirkningene av koronakrisen lokalt. For kultur og frivillighet blir følgende tiltak iverksatt:

1. Kommunale tilskudd til arrangementer i 2020 vil bli utbetalt uavhengig av om arrangementene gjennomføres som planlagt, i redusert omfang eller blir avlyst.

Avlysning eller endring av arrangement i forhold til det som er angitt i søknaden meldes inn til Gjøvik kommune så snart som mulig.

Utbetaling av tilskudd til arrangement som må avlyses i 2020 skal ikke redusere mulighet for tildeling av tilskudd i 2021.

2. Det settes av til sammen kr. 150.000 kroner til ekstraordinær støtte til lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter som følge av avlyste aktiviteter og arrangement (stevner, konkurranser, turneringer o.l.).

Det etableres en forenklet søknadsordning og støtten fordeles skjønnsmessig basert på netto bortfall av inntekter. Lag og foreninger som har virksomhet rettet mot barn og unge prioriteres.

3. Lag og foreninger som leier anlegg eller lokaler av kommunen eller kommunale selskaper fritas for leie i den perioden de er pålagt å avstå fra organisert aktivitet eller anleggene holdes stengt av statlige eller lokale myndigheter.

4. For å bidra til økt aktivitet så snart helsemyndighetene åpner for samlinger og arrangement kan Gjøvik kommune ut året stille egne lokaler kostnadsfritt til rådighet til møter, sosiale aktiviteter, konserter og arrangement i regi av arrangører og kulturaktører fra Gjøvikregionen (eks. Gjøvik Gård, Gjøvik kino og scene, rådhuset, frivilligsentralene og tilsvarende lokaler). Nasjonale og offentlige aktører omfattes ikke av ordningen.

5. Gjøvik kommune vil sikre at kulturaktørene får god informasjon om støtteordninger og rettigheter ved å ta i bruk nettsidene til Gjøvik Kultursenter

6. Gjøvik kommune vil invitere kulturlivet, idrettslagene og idrettsrådet til nettmøter for å innhente informasjon om status og deres økonomiske situasjon samt deres synspunkter på aktivitet og drift for inneværende år, samt gi informasjon om aktuelle ordninger og tiltak.

Les mer om alle tiltakene samt sakspapirene til kommunestyremøtet her

_
_
_